ITB interior OÜ austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes kirjeldame, kuidas ITB interior OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, kandideerite meie juurde tööle, külastate meie ruume  või veebilehte.


1. Mõisted


Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.


2.Millistel eesmärkidel me kliendi isikuandmeid kogume ja töötleme?


Kogume isikuandmeid, mida klient või tema esindaja on meile ise edastanud kas e-posti, telefoni, veebilehe teel või meiega toimunud kohtumisel.

ITB interior OÜ töötleb kliendi või tema esindaja isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;

kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;

kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;

kliendile arvete koostamine ja saatmine;


3. Milliseid andmeid me klientidelt kogume?


Eelnevalt loetletud eesmärkidel töötleb ITB interior OÜ järgmiseid andmeid:

Ees- ja perekonnanimi

Telefoninumber

E-posti aadress

Objekti asukoht

Isikukood


4. ITB interior OÜ koduleht ja teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega


ITB interior OÜ veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil. Kodulehe kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi

Kontakttelefon

E-posti aadress

Objekti asukoht

ITB interior OÜ veebileht võib sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. ITB interior OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub Teie enda vastutusel.

Te võite ITB interior OÜ a ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanali kaudu. Näiteks võite saata ITB interior OÜ sõnumi või postitada teate meie Facebook´i kanali  kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, objekti asukohta, telefoninumbrit  või muud infot. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks.

Kui postitate teate ITB interior OÜ avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.


7. Isikuandmete edastamine

Edastame isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks, eelkõige kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks (nt. alltöövõtjad).


Lisaks on meil kohustus edastada isikuandmed sellistele kolmandatele isikutele (nt maksuhaldur  või muud ametiisikud, kohus), kellele andmete avaldamiskohustus tuleneb seadusest.


8. Isikuandmete säilitamise aeg


Säilitame Teie isikuandmeid üksnes niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või meie õigustatud huvist (sh oma õiguste kaitsmise eesmärgil), nt Teiega sõlmitud lepingute puhul säilitame Teie isikuandmeid vähemalt kuni lepingust tulenevate nõuete aegumise tähtaja lõpuni. Üldjuhul säilitame andmeid 5 aastat, kui õigusaktidest ei tulene pikemat säilitamise kohustust.


Isikuandmete säilitamise tähtaja puhul järgime õigusaktidest tulenevaid nõudeid ja piiranguid, näiteks raamatupidamise dokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitame 7 aastat.


9. Teie õigused seoses oma isikuandmetega.


Teil on õigus:

taotleda juurdepääsu Teie kohta käivatele isikuandmetele;

nõuda andmete parandamist;

nõuda andmete kustutamist;

piirata isikuandmete töötlemist;

esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

nõuda isikuandmete ülekandmist;

õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; – nõusoleku tagasivõtmisele;

esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Juhul, kui soovite oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus, pöörduge palun vastava taotlusega meie poole ülal märgitud kontaktidel. Vältimaks Teie andmete ja õiguste väärkasutust, palume võimalusel edastada taotlus digitaalselt allkirjastatud või meie asukohas isiklikult allkirjastatud vormis. Vastame Teie taotlusele mõistliku aja jooksul.


10. Tingimuste muutmine.


ITB interior OÜ võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel www.itb.ee